Web sa práve napĺňa produktami.

Dodanie tovaru

1. Spoločnosť RIMI - NABDA dodá tovar na náklady odberateľa a na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Dopravné v hodnote skutočných nákladov na dopravu sa účtuje iba v prípade objednávky tovaru, ktorej celková hodnota nepresiahne sumu 200 EUR bez DPH (po uplatnení zliav). Dopravné nebude odberateľovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky odberateľa alebo o jej čiastočné plnenie. Táto podmienka sa nevzťahuje na dodávku akumulátorov.

2. Ak nie je medzi spoločnosťou RIMI - NABDA a odberateľom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť RIMI - NABDA dodať objednaný tovar najneskôr do druhého pracovného dňa na území Západného a Stredného Slovenska a do troch pracovných dní na území Východného Slovenska (mimo SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti RIMI - NABDA doručená v pracovné dni najneskôr do 14:00 hod.. V prípade, že je objednávka doručená spoločnosti RIMI - NABDA neskôr, zaväzuje sa spoločnosť RIMI - NABDA dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia objednávky. 

3. Termíny dodania mimocenníkového tovaru, ktorý nie je uvedený v cenníku, sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru možnosti dodania.

4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť RIMI - NABDA vždy odovzdá odberateľovi faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list a zároveň záručný list v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Odberateľ je povinný po skontrolovaní počtu dodaného tovaru (viď. článok VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na faktúru čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť RIMI - NABDA oprávnená odmietnuť tovar odberateľovi odovzdať.


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024