Web sa práve napĺňa produktami.

Všeobecné obchodné podmienky
 
I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti RIMI
- NABDA, spol. s r.o. (ďalej len RIMI - NABDA) a odberateľa pri dodávkach tovaru a služieb zo sortimentu spoločnosti RIMI - NABDA odberateľovi na základe jeho objednávky.
2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých odberateľov spoločnosti RIMI - NABDA, t.j. pre fyzické a právnické osoby, ktoré jej pošlú objednávku.
3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA www.riminabda.sk. Spoločnosť RIMI - NABDA si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.
4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou RIMI - NABDA a odberateľom, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je odberateľ spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o odberateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 
II. Základné definície a pojmy

1. Odberateľ je podnikateľský subjekt (ďalej len odberateľ), ktorý v súlade s týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti RIMI - NABDA
www.riminabda.sk objednávku tovaru.
2. Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú uvedené v aktuálnom katalógu, cenníku spoločnosti RIMI - NABDA s názvom a objednávkovým číslom (ďalej len tovar).
3. Plnením sa rozumie tovar, služba dodávaný spoločnosťou RIMI - NABDA v súlade s jej predmetom podnikania (ďalej len plnenie)
4. Objednávka je jednostranný právny úkon odberateľa, vykonaný voči spoločnosti RIMI - NABDA, s cieľom obdržať od nej plnenie.
5. Mimocenníkový tovar je tovar, upravený podľa priania odberateľa, alebo tovar, ktorý  sa nenachádza v cenníku spoločnosti RIMI - NABDA a bol zabezpečený pre odberateľa na základe jeho písomnej, faxovej, alebo e-mailovej požiadavky.
 
III. Objednávanie tovaru

1. Objednávka môže byť spoločnosti RIMI - NABDA zaslaná poštou na adresu spoločnosti RIMI - NABDA, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA, podaná telefonicky alebo faxom na telefónne číslo spoločnosti RIMI - NABDA, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA, poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti RIMI - NABDA, tak ako je uvedené v cenníku alebo na internetových stránkach spoločnosti RIMI – NABDA.
2.   Odberateľ je povinný uviesť v objednávke tieto údaje:
a)   Svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, IČ     DPH/DIČ, kontakt (telefón, fax alebo e-mailovú adresu).
b)      Typové označenie objednávaného tovaru podľa cenníku a poprípade tiež jeho popis.
c)      Množstvo objednávaného tovaru.
d)      Adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska kupujúceho).
e)      Deň dodania tovaru, ak sa odberateľ dohodne so spoločnosťou RIMI - NABDA odlišne od uvedených VOP.
f)        Meno, priezvisko a podpis osoby (neplatí pre internetové a e-mailové objednávky), oprávnenej za odberateľa jednať, prípadne tiež odtlačok pečiatky odberateľa.
g)      Meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený odberateľ, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec.
h)      V prípade objednania služieb odberateľ je povinný špecifikovať rozsah dodávanej služby podľa písomnej ponuky dodávateľa, v prípade ak odberateľ nešpecifikuje rozsah dodávky potom dodávateľ poskytuje službu odberateľovi na základe písomnej cenovej ponuky.
3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Spoločnosť RIMI - NABDA sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku spoločnosti RIMI - NABDA sa objednávka považuje za úplnú.
4. Ihneď po doručení úplnej objednávky je spoločnosť RIMI - NABDA povinná skontrolovať, či má požadovaný tovar na sklade. Ak požadovaný tovar nie je na sklade, prípadne nie je k dispozícii v požadovanom množstve, kontaktuje spoločnosť RIMI - NABDA kupujúceho a ponúkne mu dodanie alternatívneho tovaru. Ak je dodanie požadovaného tovaru možné iba v dlhšom dodacom termíne, spoločnosť RIMI - NABDA kupujúceho na túto skutočnosť upozorní.
5. Pokiaľ odberateľ odosiela spoločnosti RIMI - NABDA prvú objednávku, je povinný zároveň s ňou odoslať svoje identifikačné doklady, t.j. kópiu výpisu z obchodného registra, kópiu živnostenského listu a pod. a osvedčenie o IČ DPH / DIČ a kópiu licencie na poskytovanie technickej služby pri ochrane majetku a osôb.
6. Telefonické hovory so spoločnosťou RIMI - NABDA môžu byť monitorované.
 
IV. Kúpna cena tovaru a služieb

1. Kúpna cena tovaru bude určená podľa aktuálneho cenníka spoločnosti RIMI - NABDA. Spoločnosť RIMI - NABDA poskytne odberateľovi na jeho žiadosť tlačený cenník platný pre dané obdobie. Tlačený cenník je vydávaný spravidla pre obdobie jedného kalendárneho roka a je určený pre podnikateľské subjekty. Aktuálny cenník je dostupný na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA na adrese
www.riminabda.sk. Ceny uvedené v cenníku RIMI - NABDA ako aj ceny uvedené na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA sú uvedené v EUR bez 19 % DPH. Kúpna cena dodanej služby je určená na základe písomnej alebo ústnej cenovej ponuky, zmena tejto ceny je možná iba na základe písomnej, ústnej dohody obidvoch strán.
2. Spoločnosť RIMI - NABDA si vyhradzuje právo zvýšiť cenu tovaru oproti cene uvedenej v tlačenom cenníku alebo písomnej ponuky v prípade výrazných a preukázateľných zvýšení cien od svojich dodávateľov. Spoločnosť RIMI - NABDA bude odberateľa o týchto zmenách vhodným spôsobom informovať na svojich internetových stránkach www.riminabda.sk alebo písomne.
3. Záväzná kúpna cena tovaru je určovaná podľa aktuálneho katalógu spoločnosti RIMI - NABDA zverejneného na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA na adrese www.riminabda.sk alebo podľa písomnej, ústnej ponuky.
4. Ak odberateľ neuvedie na objednávke, že objednáva tovar za ceny podľa tlačeného cenníku spoločnosti RIMI - NABDA, má sa nevyvrátiteľne za to, že objednáva za ceny uvedené v cenníku zverejnenom na internetových stránkach spoločnosti RIMI - NABDA na adrese www.riminabda.sk. Pokiaľ odberateľ do objednávky uvedie, že objednáva podľa tlačeného cenníku a aktuálna cena tovaru je od uvedenej ceny odlišná, a pokiaľ o tejto zmene ešte nebol informovaný, je spoločnosť RIMI - NABDA povinná odberateľa dodatočne o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať a zistiť, či na objednávke trvá i v prípade zvýšenej ceny.
5. V prípade, že sa spoločnosti RIMI - NABDA nepodarí kupujúceho kontaktovať podľa predchádzajúceho odseku v dostatočnom predstihu tak, aby objednaný tovar mohol byť dodaný v lehote podľa čl. VII. bod 2., je spoločnosť RIMI - NABDA povinná dodať tovar za cenu uvedenú v tlačenom cenníku.
 
V. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Doručením úplnej objednávky kupujúceho spoločnosti RIMI - NABDA podľa čl. III. bod 1. dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 43a a násl. Občianskeho zákonníka.
2. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza:
a) okamihom doručenia úplnej objednávky spoločnosti RIMI - NABDA za predpokladu, že odberateľ tovar objednáva za aktuálnu cenu,
b) okamihom vyslovenia súhlasu odberateľa s dodaním tovaru za zmenenú cenu podľa čl. IV. bod 4.,
c) okamihom uplynutia lehoty na kontaktovanie odberateľa podľa čl. IV. bod 5.,
d) okamihom vyslovenia súhlasu odberateľa s dodaním alternatívneho tovaru alebo s dodaním tovaru v dlhšom dodacom termíne podľa čl. III. bod 4.,
podľa toho, čo nastane neskôr.

VI. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky

1. Odberateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti RIMI - NABDA uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.
2. V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti RIMI - NABDA, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie príjmový pokladničný doklad vystavený zákazníkovi spoločnosťou RIMI - NABDA.
3. Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť RIMI - NABDA na základe objednávky odberateľa odberateľovi dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť RIMI - NABDA odberateľovi vystaví.
4. Odberateľ je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti RIMI - NABDA podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou RIMI - NABDA písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že odberateľ prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, stráca nárok na prípadné zľavy poskytnuté mu spoločnosťou RIMI - NABDA a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
5. V prípade odberateľa, ktorý prekročí stanovenú dobu splatnosti, je spoločnosť RIMI - NABDA oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia odberateľovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na zariadení kupujúceho. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti RIMI - NABDA, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.
6. Spoločnosť RIMI - NABDA si vyhradzuje právo vyžadovať od odberateľa, ktorý má voči spoločnosti RIMI - NABDA neuhradené záväzky po lehote splatnosti, alebo také záväzky mal opakovane v minulosti, platbu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ odberateľ túto podmienku neakceptuje, vyhradzuje si spoločnosť RIMI - NABDA právo dodať mu objednaný tovar až potom, čo všetky svoje záväzky voči spoločnosti RIMI - NABDA uhradí.
 
VII. Podmienky dodania tovaru

1. Spoločnosť RIMI - NABDA dodá tovar na náklady odberateľa a na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe. Dopravné v hodnote skutočných nákladov na dopravu sa účtuje iba v prípade objednávky tovaru, ktorej celková hodnota nepresiahne sumu 100 EUR bez DPH (po uplatnení zliav). Dopravné nebude odberateľovi účtované, pokiaľ sa bude jednať o dodatočné vykrytie objednávky odberateľa alebo o jej čiastočné plnenie. Táto podmienka sa nevzťahuje na dodávku akumulátorov.
2. Ak nie je medzi spoločnosťou RIMI - NABDA a odberateľom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť RIMI - NABDA dodať objednaný tovar najneskôr do druhého pracovného dňa na území Západného a Stredného Slovenska a do troch pracovných dní na území Východného Slovenska (mimo SO, NE, sviatkov) od prijatia objednávky v prípade, že objednávka bude spoločnosti RIMI - NABDA doručená v pracovné dni najneskôr do 14:00 hod.. V prípade, že je objednávka doručená spoločnosti RIMI - NABDA neskôr, zaväzuje sa spoločnosť RIMI - NABDA dodať objednaný tovar vo vyššie uvedených lehotách plynúcich od počiatku pracovnej doby pracovného dňa nasledujúceho po dni prijatia objednávky. 
3. Termíny dodania mimocenníkového tovaru, ktorý nie je uvedený v cenníku, sa stanovujú dohodou v závislosti od charakteru možnosti dodania.
4. Spolu s dodaným tovarom spoločnosť RIMI - NABDA vždy odovzdá odberateľovi faktúru, ktorá slúži aj ako dodací list a zároveň záručný list v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Odberateľ je povinný po skontrolovaní počtu dodaného tovaru (viď. článok VIII. “Reklamácie a záručná lehota”) na faktúru čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je spoločnosť RIMI - NABDA oprávnená odmietnuť tovar odberateľovi odovzdať.
5. Odberateľ je povinný spoločnosť RIMI - NABDA neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru. Spoločnosť RIMI - NABDA nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu.
6. Spoločnosť RIMI - NABDA vystaví odberateľovi daňový doklad - faktúru, ktorú odberateľovi odovzdá pri odovzdaní tovaru. Pri čiastočnom plnení doručí RIMI - NABDA odberateľovi daňový doklad – faktúru následne po ukončení zmluvne definovaného obdobia. Každá faktúra bude obsahovať okrem ďalších, zákonom stanovených náležitostí, tiež tieto údaje:
a) Označenie a číslo faktúry.
b) Názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH predávajúceho a kupujúceho, údaje o zápise v obchodnom registri (súd, oddiel, číslo vložky).
c) Bankové spojenie predávajúceho.
d) Dátum splatnosti kúpnej ceny.
e) Popis dodaného tovaru a jeho množstvo. 
f)  Číslo objednávky kupujúceho, ak ho kupujúci zadá.
g) Cena bez DPH, DPH, celkovú čiastku k úhrade.

7. Odberateľ je oprávnený do dátumu splatnosti faktúru vrátiť (t.j. preukázateľným spôsobom doručiť spoločnosti RIMI - NABDA), ak obsahuje nesprávne cenové údaje, alebo chýbajú vo faktúre niektoré z náležitostí. Spolu s vrátenou faktúrou je odberateľ povinný písomne špecifikovať chyby, ktoré podľa jeho názoru faktúra vykazuje. V prípade, že je faktúra skutočne vystavená chybne, spoločnosť RIMI - NABDA vystaví kupujúcemu novú. Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti uvedenej na pôvodnej faktúre je dotknutá iba v prípade, že chyba faktúry spočíva v nesprávne určenej výške kúpnej ceny. Lehota splatnosti v takom prípade beží od doručenia opravenej faktúry odberateľovi.
8. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na odberateľa okamihom prevzatia dodaného tovaru zo strany odberateľa od spoločnosti RIMI - NABDA.
9. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou RIMI - NABDA.
 
VIII. Reklamácie a záručná lehota

1. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je odberateľ povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácií je odberateľ povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
2. Odberateľ má právo vrátiť doposiaľ nepoužitý tovar, s výnimkou tovaru upraveného podľa jeho priania, do 14 dní odo dňa dodania tovaru, avšak iba za podmienok, že tovar je vrátený zjavne nepoužitý a nepoškodený, v neporušenom a neotvorenom originálnom obale.
3. Ak je odberateľ spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o odberateľa, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má právo, bez ohľadu na druh dodávaného tovaru, od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa dodania tovaru. Právo odstúpiť od zmluvy však odberateľ nemá, ak je dodávaný tovar upravený podľa priania odberateľa alebo pre jeho osobu, alebo sa jedná o mimocenníkový tovar.
4. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí odberateľ uplatniť u spoločnosti RIMI - NABDA písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Odberateľ je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Odberateľ zaistí prepravu vráteného tovaru na svoje náklady. Právo vrátiť tovar sa vzťahuje výhradne na tovar štandardne ponúkaný v cenníku spoločnosti RIMI - NABDA.
5. Na dodávaný tovar je odberateľovi poskytnutá záručná lehota stanovená zákonom. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná záručná lehota dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v cenníku spoločnosti RIMI - NABDA v popise konkrétneho tovaru.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s nákupom tovaru podľa cenníku spoločnosti RIMI - NABDA, ktorý je určený výhradne pre podnikateľské subjekty, tj pre fyzické a právnické osoby. Pre dodávku mimocenníkového tovaru, ktorý nie je v cenníku spoločnosti RIMI - NABDA uvedený, sa tieto VOP  použijú iba podporne v otázkach, ktoré nie sú medzi spoločnosťou RIMI - NABDA a odberateľom zjednané individuálne. Služby a tovar ktorého odberateľom sú nepodnikateľské subjekty sú dodané na základe osobitnej písomnej alebo ústnej ponuky.
2. Zmluvné vzťahy založené na základe VOP spoločnosti RIMI - NABDA sa posudzujú podľa VOP spoločnosti RIMI - NABDA platných v dobe vzniku zmluvného vzťahu.
3. Právne vzťahy medzi spoločnosťou RIMI - NABDA a odberateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.

meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024